Från Djupet Av Mitt Hjärta-rapport 1From the depth of my heart-1st report

Nervöst. Det är ord som ofta dyker upp sekunderna innan man visar upp något man gjort. Sedan är det över, förbi och då känner man sig mest tom. Speciellt när en tystnad lägger sig i salongen. Tyckte folk det var crap? Var det för långt? Hade vi misslyckats totalt? Den känslan sitter i tills man börjar få feedback. Inte bara positiv sådan, utan all form av feedback hjälper. Tystnaden är värst. Det brukar vara tyst efter visningar och det är lätt att läsa in för mycket i just tystnad.

Bara några månader tidigare befann vi oss i Smålands djupaste skogar och rullade frenetiskt in scen efter scen av en pilot till långfilmen Från Djupet Av Mitt Hjärta. Det vore skoj att säga att inspelningen var kantad av katastrofer och annat men det gick faktiskt ganska bra. Tiden var väl egentligen vår största fiende. 25 sidor manus på 6 dagar. Det är ganska mycket material på kort tid. Dessutom har jag en förkärlek till improvisation som gör processen ännu mera långsam. Ambitionerna var skyhöga och vi hade lite tid. Men vi klarade oss, bortsett från lite fästingbett och solsveda. Teamet var enormt professionellt och jobbade verkligen häcken av sig. Samma sak med mina skådespelare. De kämpade tappert på och gjorde enormt bra insatser. När jag ser deras och teamets insatser i piloten så ser jag inga brister där utan känner mig snarare väldigt stolt och ödmjuk.

Visningen av vår pilot i Lund var extremt nyttig för oss. När man sitter i salong med en skara människor som man inte har någon personlig relation till så ser man filmen med andra ögon. Man sätter sig in i hur det är att uppleva filmen för första gången. Och det är viktigt. Vi som jobbat med filmen har ju sett den ca 200 gånger i snitt. Analyserat varenda litet klipp, ljud och nyans. Efter ett tag tag så mister man helheten, man tappar omdömet. Det enda rätta att göra i ett sådant läge är lite på magkänslan man hade första gången. Lita på sina beslut som man tog. Beslut som nu kan kännas helt galna.

Kommentarerna som vi har fått efter visningen har varit viktiga för oss och ligger till grund för en hel del nya tankar som vi vill föra in i historien. Det är ju ett work in progress, och vi skall göra om allt på nytt nästa sommar. Det är faktiskt en oerhörd lyx att göra en pilot. Vi gjorde hela första akten av filmen och kan nu se bristerna, se vad som funkade och gå in i projektet på nytt med blodad tand. Göra om och göra bättre.

Vi tänker köra med öppna kort och ge alla som är intresserade en inblick i produktion. Vi har redan en stark närvaro på facebook där man kan följa med i filmens framsteg.

Nu kör vi på. Inspelning sommaren 2011. Piloten skall nu användas tillsammans med ett reviderat manus, skrivet av Måns FG Thunberg, för att söka pengar till långfilmen. Vi är optimistiska och tror att vi kommer att klara det. Men, det är en lång väg dit, och kort tid till nästa sommar.

Vem vet, vi kanske kommer tillbaka och visar lite mera på nästa FFF. Det vore kul.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka FFF och er som kom och tittade på vår pilot. Det har verkligen varit en bra upplevelse för oss.

Magnus Hedberg

Regissör, Från Djupet Av Mitt HjärtaNervous. Now there is word that often pops up seconds before a screening.

Then it’s over and you feel kind of empty. Especially when a silence settles in the cinema after the lights go up. Did people think it was crap? Was it too long? Had we failed miserably? That feeling stays with you until you start getting feedback. Any kind of feedback helps, not just positive. Silence is the worst. Too be fair, it is usually quiet after a screening and it is quite easy to read too much into it.

Just a few months earlier we where in the deepest, darkest forests of Sweden, shooting scene after scene of a pilot for the feature film From The Depth Of My Heart. It would have been fun to say that everything was against us and that the shoot was total chaos, but things went pretty ok under the circumstances. The schedule was pretty much our biggest enemy. 25 pages of a script in six days. Thats quite a lot of material in a short time. I also have a penchant for improvisation which makes the process even more slow. Our ambitions were sky high and we had little time. But we did, apart from some tick-bites and sunburn, manage to pull through. The team was extremely professional and really worked their asses off. Same thing with my actors. They managed to turn in great performances during the hectic days of our shoot. When i see the pilot i feel truly grateful and humble when i see all the hard work that my team and actors put in.

The screening of our pilot in Lund during FFF was extremely useful to us. When you sit in the darkened cinema with a crowd of people that you don´t have a personal connection with, you see the movie with different eyes. You sort of experience the movie for the first time. And that’s important. We who worked on the film during postproduction, have seen it about 200 times on average. Analyzed every little edit, sound and nuance. After a while you lose the big picture and become “blind”. The right thing to do in such a situation is to trust your gut feeling that you had in the beginning. Rely on the decisions that you made from the start. Decisions that now can feel completely crazy.

The comments we received after screening the pilot have been helpful to us and is the basis for a lot of new ideas and change that we want to inject into the story. It’s a work in progress, and we will do it all again next summer. It is indeed a tremendous luxury to do a pilot. We made the whole first act of the film and can now see the weaknesses, see what worked and start the project again with new ideas and energy. Redo and do better.

We intend to give anyone interested an honest insight into the production. We already have a strong presence on Facebook where you can keep up with the film’s progress.

Now we go on. Shooting the feature summer 2011. The pilot will now be used together with a revised script, written by Måns FG Thunberg to raise money for the feature film. We are optimistic that we will make it. However, it is a long haul, and short time to next summer.

Who knows, maybe we will come back and show a bit more of our film during the next FFF. It would be fun.

Finally, I would like to thank FFF and all of you who came and watched our pilot. It was truly a good experience for us. Thanks.

Magnus Hedberg

Director, From The Depth Of My Heart

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. Links To Blogs…

    […]below you’ll find the link to some sites that we think you should visit[…]…

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply